Načítanie produktov

V.O.P.

Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu onlinetlac.com spoločnosti Copy office s.r.o.

 

Prevádzkovateľ internetového portálu /Predávajúci/:

 

Názov spoločnosti:    Copy office s.r.o.
Ulica a číslo:             Rádiova 39
Mesto a PSČ:            821 04 Bratislava
Štát:                        Slovenská republika

IČO: 31377874
DIČ: 2020337253     
IČ DPH: SK2020337253
IBAN kód: SK 86 1100 0000 0026 2734 0083
SWIFT kód: TATRSKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7470/B 

 

Prevádzka:

Copy office s.r.o, Banšelova 21, 821 04 Bratislava


Telefón:   +421 2 4820 2005           
Email:      onlinetlac@onlinetlac.com                  
Web:        www.onlinetlac.com


Pracovná doba: Pondelok - Piatok    8.30 - 16.30 hod  

      

1) O registrácii

 

Kupujúci si môže zriadiť vlastný Účet na Internetovom obchode Predávajúceho (registrácia) pomocou správne vyplneného formulára v časti "Môj účet". 
Založením účtu na Internetovom obchode copy-shop.sk Kupujúci vyjadruje súhlas s obsahom Všeobecných obchodných podmienok. "Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "Copy office" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité."
Potvrdením registrácie súhlasí Kupujúci so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Copy office s.r.o. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: onlinetlac@onlinetlac.com, alebo na pevnej adrese: Copy office s.r.o, Rádiova 39, 821 04 Bratislava.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva.

 

Potvrdením akceptácie objednávky zo strany Predávajúceho a potvrdením akceptácie týchto obchodných podmienok zo strany Kupujúceho vznikajú medzi obidvomi stranami vzájomné práva a povinnosti.
Kupujúci plne zodpovedá za podklady, ktoré Predávajúcemu poskytol za účelom realizácie objednávky. Poskytnuté podklady sú v súlade so zákonom o ochrane autorských práv.
Akceptáciou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Copy office Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. 
Elektronický obchod sa zaoberá predajom tovaru a služieb zhotovených/dodaných na základe osobitných požiadaviek Kupujúceho. Z tohto dôvodu Kupujúci stráca práva na odstúpenie od zmluvy podľa príslušného zákona č. 102 § 7 ods  6 z roku 2014. Odstúpenie od zmluvy pri tovare, ktorý nie je zhotovený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa je možné do 14 dní od uzavretia zmluvy resp. do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

3) Proces vykonania objednávky

 

Predmetom objednávky sú reprografické materiály a služby, ktorých vlastnosti boli určené Kupujúcim v priebehu procesu nákupu.
Pri zadávaní objednávky si môže Kupujúci zvoliť  spôsob platby, spôsob doručenia a takisto uviesť fakturačnú adresu a adresu doručenia.
Predávajúci na základe prijatej objednávky vystaví  faktúru, ktorá bude mailom spätne zaslaná Kupujúcemu. Faktúra obsahuje najmä:
 • fakturačnú adresu
 • predmet objednávky a jej číslo,
 • jednotkovú a celkovú cenu s DPH a bez DPH za objednávané tovary alebo služby,
 • zvolený spôsob úhrady a spôsob dodania,
 • adresu, na ktorú bude zásielka dodaná.
Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou po potvrdení vybranej formy platby alebo po zrealizovaní platby prostredníctvom integrovaného platobného systému.
S ohľadom na skutočnosť, že vlastnosti produktov objednávaných v rámci Internetového obchodu sú presne dané, individuálne určené, upravované podľa potreby Kupujúceho a zhotovované na zákazku, nemôže Kupujúci po odovzdaní zákazky k vyhotoveniu od zmluvy odstúpiť.
Objednávky je možné zadávať online 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Kupujúcemu bude mailom potvrdený  čas akceptácie súborov a termíny vyhotovenia.

 

3) Storno objednávky

 

Kupujúci môže stornovať objednávku iba do doby vykonania akýchkoľvek prác na objednávke (napr. grafické práce, príprava pre tlač, tlač a iné). Storno môže Kupujúci poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť  meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do max. 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak zo závažných technických príčin alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu/ tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do max. 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 

4) Dodanie tovaru

 

Doba dodania tovaru je daná dobou realizácie a spôsobom doručenia tovaru.

Doba realizácie je určená pre každý produkt zvlášť a je uvedená na stránkach internetového obchodu. Kupujúci si môže zvoliť štandardnú dobu realizácie do do 24 hodín od záväzného potvrdenia objednávky (bez príplatku), alebo expresnú dobu realizácie - Prednostné vyhotovenie zákazky - zahájenie do  2 pracovných hodín od prijatia zákazky (príplatok 50%), vo výnimočných prípadoch môže byť po dohode s Kupujúcim dodacia lehota dlhšia.

Doba realizácie nemusí byť vzhľadom na krátkosť dodacej lehoty garantovaná v prípade náhlych udalostí znemožňujúcich včasné plnenie ako sú napríklad prerušenie dodávky elektriny, internetového pripojenia, poruchy na technických zariadeniach vykonávajúcich zákazku, zásah vyššej moci a ďalších. V prípade meškania s vyhotovením zákazky, ktoré vzniklo z uvedených príčin nezávislých na Predávajúcom, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu spôsobenú meškaním v dodaní tovaru.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto (pri osobnom odbere) resp. odovzdanie predmetu predaja kuriérnej službe (UPS). Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná Predávajúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii Objednávka - Spôsob doručenia (UPS, osobný odber).

Dodanie tovaru cez UPS: do lehoty pre dodanie predmetu predaja sa započítava iba doba od uzatvorenia kúpnej zmluvy do okamihu odoslania predmetu predaja Kupujúcemu (doba realizácie), teda jeho odovzdanie kuriérnej službe k preprave pre Kupujúceho. Tovar je odosielaný iba v pracovných dňoch s tým, že preprava tovaru kuriérnou službou zvyčajne trvá jeden až dva pracovné dni.

Doručenie ďalší pracovný deň:  2,80 EUR bez DPH, dobierka  5,00 EUR bez DPH.

O odoslaní tovaru je Kupujúci informovaný e-mailom. Pri dodaní tovaru cez UPS je potrebné vykonať platbu cez GoPay pri zadaní objednávky resp. uhradiť vyhotovenú zásielku pri jej prevzatí - UPS dobierka.

Osobný odber: objednávky je možné vyzdvihovať počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod. priamo na prevádzke firmy: Banšelova 21, 821 04 Bratislava.

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať predmet predaja Kupujúcemu v okamihu, kedy odovzdá predmet predaja kuriérnej službe zaisťujúcej prepravu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania tovaru, ktoré bolo spôsobené zavinením zo strany kuriérnej služby. 

Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári miesto dodania tovaru. Takto stanovené miesto dodania je možné po uzatvorení kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Predávajúci zaisťuje odoslanie predmetu predaja do miesta určenia a Kupujúci je povinný prevziať predmet predaja v mieste dodania. Všetky náklady súvisiace s prepravou predmetu predaja do miesta určenia hradí Kupujúci paušálnou čiastkou, ktorá tvorí súčasť Kúpnej ceny, a to podľa cenníka uvedeného na stránkach Internetového obchodu.

Pri prevzatí predmetu predaja od kuriérnej služby je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu predmetu predaja s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca predmet predaja je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku prevziať a je povinný so zamestnancom kuriérnej služby spísať protokol. V prípade, že zásielka nejaví znaky vonkajšieho poškodenia, je Kupujúci povinný v prítomnosti zamestnanca kuriérnej služby zásielku otvoriť a vykonať kontrolu predmetu predaja, najmä preveriť, či predmet predaja aj daňový doklad zodpovedajú objednávke a či je predmet predaja bez zjavných vád. V prípade akéhokoľvek nesúladu predmetu predaja, poprípade priložených dokladov, s objednávkou je Kupujúci povinný spísať so zamestnancom kuriérnej služby protokol. Kupujúci je povinný uschovať si kópiu protokolu.

Ak odmietne Kupujúci prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch, prečo predmet predaja neprevzal. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30-tich dní odo dňa, kedy bolo Kupujúcim oprávnene odmietnuté prevzatie predmetu predaja.

V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tomto prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho množstevná vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku tovaru nemá záujem, je Kupujúci aj Predávajúci oprávnený ohľadne časti predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že Kupujúci odmietol prevziať/neprebral zásielku obsahujúcu predmet predaja, hoci k tomu nebol žiadny z dôvodov stanovených vyššie, je Predávajúci oprávnený odoslať predmet predaja Kupujúcemu opätovne s tým, že Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky vynaložené náklady v súvislosti s opakovaným odoslaním. Tieto ďalšie náklady je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu pri prevzatí predmetu predaja.

 

5) Platba za tovar

 

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

 

Za tovar môže kupujúci zaplatiť

 • v hotovosti (alebo platobnou kartou) pri doručení kuriérom na dobierku. Kupujúcemu bude vystavený doklad z ERP alebo faktúra.
 • v hotovosti (alebo platobnou kartou) pri osobnom prevzatí na pobočke. Kupujúcemu bude vystavený doklad z ERP (podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v z.n.p.) ak cena tovaru alebo služby vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je vyššia ako 1 000 EUR (pri platbe kartou ak cena nie je vyššia ako 1600 EUR).
 • pomocou integrovaných platieb - GoPay. Po zrealizovaní platby prostredníctvom integrovaného platobného systému GoPay bude Kupujúcemu spolu s vyhotovenou zákazkou zaslaný daňový doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v z.n.p.) ak cena vrátane DPH nie je vyššia ako 1 600 EUR alebo faktúra. 

Prostredníctvom nákupu na Internetovom obchode onlinetlac.com Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že mu budú zasielané faktúry a dobropisy elektronickou formou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie, ktoré je dôsledkom oneskoreného odoslania dát prostredníctvom integrovaného platobného systému. Súčasne Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby súvisiace s fungovaním integrovaného platobného systému, ak v dôsledku takejto chyby nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

6) Reklamačný poriadok

 

Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola objednávka potrvrdená, musel vedieť.

Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Predmetu predaja pri prevzatí Predmetu predaja.

Reklamácia tovaru 
V prípade, že Kupujúci zistí nedostatky v dodanom predmete predaja alebo službe, je oprávnený reklamovať predmet predaja u Predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle Predávajúceho. Kupujúci sa môže informovať o priebehu reklamácie na telefónnom čísle +421 2 4820 2005 ako aj e-mailom na adrese onlinetlac@onlinetlac.com

Postup pri vybavovaní reklamácií: 


1.  Kupujúci  tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave. 
2.  K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondenčná adresa a číslo bankového účtu). 
3.  K zásielke pripojí doklad o zaplatení za reklamovaný tovar. 
4.  Následne túto zásielku doručí na adresu Predávajúceho: Copy office s.r.o., Banšelova 21, 821 04 Bratislava. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. 
5.  Predávajúci po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle Kupujúcemu mailom na ním uvedenú adresu v sprievodnom liste. 
6.  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. Ak reklamácia nebude odôvodnene zamietnutá, bude  Kupujúcemu ponúknutá možnosť výmeny tovaru, opravy tovaru alebo vrátenia peňazí
7.  O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. 
8.  V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť Kupujúcemu na náklady Predávajúceho. V prípade vrátenia peňazí bude táto suma bezodkladne prevedená na účet Kupujúceho, najneskôr však do 7 dní od ukončenia reklamačného konania.
9.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

S ohľadom na technologické rozdiely medzi technológiou tlače a spôsobom zobrazovania farieb väčšinou monitorov (v ktorých je využívaný farebný priestor CMYK) porovnávanie farebnosti výtlačku s farebnosťou prezentovanou na monitore je technologicky nesprávne. Absentujúca zhoda farebnosti výtlačku s obrazom na monitore preto nemôže byť dôvodom pre nahlásenie reklamácie.

Na tovar a služby tlače si môže Kupujúci uplatniť záruku iba v prípade, že doručí Predávajúcemu všetky kusy reklamovanej položky.

 

Reklamácia nekompletnosti zásielky 

Po doručení zásielky Kupujúcemu je tento povinný si skontrolovať kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou. Prípadné rozdiely je povinný ihneď nahlásiť Predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky nemusia byť uznané.

 

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy 
Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nevznikla na tovare škoda počas prepravy. Kupujúci je povinný skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať

 

Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť Predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť Kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zo strany dohodnutého prepravcu, za škody spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním zo strany prepravcu a za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok. 
 

 

7) Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

COPY OFFICE, s.r.o., IČO: 31 377 874, so sídlom Rádiová 39, 821 04 Bratislava,

e-mail: onlinetlac@onlinetlac.com, kontaktná osoba: Erich Siebenstich, konateľ, tel.: 02/4820 2002

Na našej stránke www.onlinetlac.com sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

 

Získavanie osobných údajov.

Pri poskytovaní služieb získava Predávajúci nasledujúce údaje:

 • Údaje pri nákupe - potrebné na vybavenie objednávky (meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, tel. kontakt, predmet objednávky) Kupujúci neposkytuje Predávajúcemu žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na účte Kupujúceho. Všetky ponúkané formy elektronického bankovníctva (prostredníctvom GoPay) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá poskytne Predávajúcemu iba informáciu o úspešnosti resp. neúspešnosti platby, číslo objednávky resp. číslo účtu pre identifikáciu platby.
 • Údaje pri vytvorení konta (môj účet) - povinnými údajmi sú meno a e-mailová adresa. V prípade fakturácie za poskytnutú službu aj potrebné fakturačné údaje (fakturačná adresa resp. adresa dodania). 

 

Účel spracúvania osobných údajov

 • Uzatvorenie zmluvy

 V prípade, ak je Kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu (t.j. prevádzkovateľovi osobných údajov) svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu, mailovú adresu, poprípade číslo bankového účtu. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez poskytnutia daných osobných údajov náš internetový obchod ako Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Vami ako Kupujúcim a preto kúpnu zmluvu nebudeme môcť ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, a následné realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách ohľadne podobných tovarov.

Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že bude ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim na právnom základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Pri objednávke našich produktov si môžete vytvoriť svoj vlastný účet  na našej internetovej stránke (t.j. registrácia). Vytvorenie si vlastného účtu Vám pomôže pri následných objednávkach, nakoľko už nebudete musieť vypĺňať svoje kontaktné údaje. Uzatvorenie zmluvy s nami je podkladom na zasielanie ponukových e-mailov z nášho internetového obchodu (newsletter).

 • Prihlásenie sa k odoberaniu noviniek bez uzatvorenia zmluvy

Pokiaľ nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu bez uzatvorenia zmluvy s nami, vyjadrujete svoj súhlas s dostávaním informácií o našich špeciálnych akciách a odberu noviniek (newsletter) a teda svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (e-mailovej adresy resp. iných dobrovoľne poskytnutých osobných údajov). Účelom spracovania osobných údajov je ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti  COPY OFFICE, s.r.o.

 •  Využitie Vašich údajov pre Newsletter

Vaše údaje v súlade s platnými právnymi predpismi využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám. Vďaka nášmu Newsletteru máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o ponukách nášho internetového obchodu, či zľavové kupóny. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: onlinetlac@onlinetlac.com, alebo na adrese: Copy office s.r.o, Rádiova 39, 821 04 Bratislava.

 

Sprístupňovanie osobných údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely dodania tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy s Kupujúcim prostredníctvom tretích spoločností, ako prepravných spoločností, ktorým poskytuje osobné údaje Kupujúceho ako meno a priezvisko, trvalé bydlisko, číslo telefónu. Hotové objednávky sú doručované Slovenskou poštou resp. kuriérom UPS.  Ďalej ide o príjemcov, s ktorými spolupracujeme pri prevádzke nášho internetového obchodu, resp. pri uplatňovaní si nárokov z uzatvorených kúpnych zmlúv, ako napr. poskytovatelia IT služieb, prevádzkovateľ webovej stránky, správca dane, advokáti, znalci, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy.

Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri spoločnosti Key2Print. Databáza obsahujúca osobné údaje je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením  alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

Náš internetový obchod  umožňuje platbu na dobierku alebo pomocou integrovanej platby GoPay. Všetky spôsoby platby sú komplexne chránené bezpečnostnými štandardmi.

 

Používanie Cookies

Na našej webovej stránke používame súbory Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať. Cookies nepoškodzujú Váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Cookies používané administrátorom sú pre zariadenia používateľa bezpečné. Najmä nie je možné, aby vírusy alebo iný nežiaduci alebo škodlivý softvér vstúpili do používateľských zariadení. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a individuálne prispôsobiť webové stránky pre každého používateľa. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu ich prechovávania na zariadení a priradenú hodnotu.
Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Používateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookies, pričom určí podmienky pre ich ukladanie a prístup k užívateľskému zariadeniu. Zmeny v nastavení môže používateľ vykonať pomocou nastavenia svojho webového prehliadača. Tieto nastavenia môžete meniť najmä tak, že zablokujete automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo budete informovaný vždy, keď budú cookies umiestnené na zariadení používateľa. Používateľ môže súbory cookie kedykoľvek vymazať pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa. Ak využijete túto možnosť, bude možné používať webové stránky okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookies. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookies nájdete v nastavení softvéru (webového prehliadača).

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ako dotknutých osôb počas trvania kúpnej zmluvy, resp. počas doby registrácie zákazníka na našej webovej stránke. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich máme Vaše údaje uložené do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvy, taktiež na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Vaše osobné údaje budeme na zasielanie marketingových informácií spracovávať, kým svoj súhlas nezrušíte, najviac však 3 roky.

 

Práva dotknutej osoby

-              právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom

-              právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov

-              právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

-              právo na prenosnosť svojich osobných údajov

-              právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

-              právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov

-              právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Zákazníci, ktorí sa registrovali na našej stránke, si môžu svoje údaje kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Môj účet“, a to po zadaní  e-mailovej adresy a hesla.

Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré máte možnosť uviesť, sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely.

 

V prípade, že Kupujúci sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov Predávajúcim je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, môže kontaktovať zodpovednú osobu e-mailom na adrese perich.siebenstich@copyoffice.sk alebo písomne na adrese: Copy office, s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava.

 

 

8) Záverečné ustanovenie

 

Objednávka je uzatvorená prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Obchodné podmienky platné od 01.04. 2017

Aktualizácia 25.5.2018 v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.