Loading products

V.O.P.

Všwobecné bchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim, spoločnosťou D one PRINT, s.r.o. ako prevádzkovateľom internetového obchodu onlinetlac.com a kupujúcim, ktorým môžu byť tak právnické ako aj fyzické osoby.

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Objednanie tovaru
 3. Cena a platba za tovar
 4. Dodacie podmienky
 5. Doprava a prevzatie tovaru
 6. Záruky a reklamácie
 7. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť D one PRINT, s.r.o., Doležalova 3, 821 04 Bratislava, IČO: 53220269, DIČ: 2121303943, IČ DPH: SK2121303943. (ďalej len „predávajúci“).
 2. Prevádzka spoločnosti a zároveň hlavné výdajné miesto je na adrese: D one PRINT, s.r.o., Banšelova 21, 821 04  Bratislava. Kontaktnými údajmi sú telefónne číslo +421 903 901 790 a e-mailová adresa onlinetlac@onlinetlac.com. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, http://www.soi.sk. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v článku 2 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru alebo služby, ktorý predávajúci ponúka, ako aj tovaru alebo služby, ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
 3. Používaním internetového obchodu onlinetlac.com a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 5. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok je vždy zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.
 1. Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetového obchodu onlinetlac.com prípadne e-mailom na adrese onlinetlac@onlinetlac.com.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 4. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 4 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že prevažnú časť sortimentu internetového obchodu tvorí tovar resp. služby, ktorý je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Z tohto dôvodu kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy a predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Odstúpenie od zmluvy pri tovare, ktorý nie je zhotovený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa je možné do 14 dní od uzavretia zmluvy, resp. do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona.
 7. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.5 zákona, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona.
 8. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, pričom bol o tejto povinnosti informovaný predávajúcim.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za podklady ktoré predávajúcemu dodal za účelom realizácie objednávky (vrátane chýb v grafickom návrhu). Kupujúci taktiež zodpovedá za chyby v grafickom návrhu, ktorý síce vyhotovil predávajúci, avšak kupujúci grafický návrh odsúhlasil pre tlač a to buď prostredníctvom formulára v internetovom obchode alebo e-mailom.
 10. Grafické návrhy vytvorené resp. upravené predávajúcim slúžia výhradne na tlačové potreby predávajúceho, kupujúcemu sa neposkytujú, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď z objektívnych príčin nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo službu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 10 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a pod.).
 1. Ceny uvedené na internetovom obchode onlinetlac.com platia pre nákup tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Pre nákup tovarov priamo v predajni predávajúceho platia ceny, ktorými sú tieto tovary a služby v predajni označené.
 2. Predajca - spoločnosť D one PRINT, s r.o. je platcom DPH.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo služby uvedenú v internetovom obchode. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 4. K cene za tovar alebo službu bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.
 5. Tovar je možné uhradiť:
  1. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
  2. IBAN: SK37 0900 0000 0051 7267 4493 na základe faktúry
  3. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra
  4. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni
  5. prostredníctvom integrovaných platieb – GoPay. Po zrealizovaní platby prostredníctvom integrovaného platobného systému GoPay bude Kupujúcemu spolu s vyhotovenou zákazkou zaslaný daňový doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou
 6. Všetky platby musia byť uskutočnené v €.
 7. Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.
 8. Faktúra má štandardne splatnosť 7 dní od jej vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania, ktorý činí v prípade spotrebiteľskej zmluvy s dlžníkom, ktorý je spotrebiteľ, úrok z omeškania vo výške ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. Vo zvyšných prípadoch bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru alebo služieb v internetovom obchode onlinetlac.com nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý predávajúci prostredníctvom týchto stránok ponúka. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 5 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Pre každý produkt alebo službu je v internetovom obchode stanovená špecifická doba vyhotovenia, ktorá predstavuje dobu za ktorú sa štandardne daný produkt alebo služba vyhotovuje alebo poskytuje. Táto doba má preto orientačný charakter a nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci však vyvinie maximálne úsilie pre čo najrýchlejšie vyhotovenie objednávky kupujúceho.
 2. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.Rozvoz tovaru zaisťuje predávajúci v celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v rámci objednávky.
 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.
 5. Pokiaľ kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí storno poplatok vo výške sumy objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 1. Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetového obchodu onlinetlac.com je štandardne vykonávané len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predávajúceho.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
  1. v rámci SR – doprava kuriérom štandardne 24-48 h po vyhotovení objednávky
  2. osobný odber v predajnom mieste D one PRINT, Banšelova 21, Bratislava počas otváracích hodín
 3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
 5. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list a návod na obsluhu (ak si to druh tovaru vyžaduje).
 6. Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 7. Doba dodania začína plynúť okamihom odovzdania tovaru na prepravu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.
 8. Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné:
  1. ZADARMO – osobný odber v deň vyhotovenia objednávky v predajni D one PRINT, Banšelova 21 Bratislava
  2. 6 € - doprava kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci celého Slovenska
  3. 6 € - doprava kuriérom v deň vyhotovenia objednávky v rámci Bratislavy,
  4. ZADARMO – stabilní klienti Ružinov, Karlova Ves, Petržalka, Nové Mesto, Staré Mesto
  5. ZADARMO pre objednávky nad 30 € v rámci celej SR
 9. Všetky poplatky spojené s doručením budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.
 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 2. Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu onlinetlac.com sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Po doručení zásielky kupujúcemu je kupujúci povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané.
 3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.
 7. Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 8. Bližšie informácie o uplatnení záruky a podmienkach reklamácie sú uvedené v reklamačnom poriadku.
 9. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 1. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 1. Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 4. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 10. 2020.

 

 

Reklamačný poriadok


D one PRINT, s.r.o.,
so sídlom Doležalova 3, 821 04 Bratislava
IČO: 53 220 269,
(ďalej len „Spoločnosť“)

 1. Spoločnosť vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "Reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. V zmysle ust. §18 ods. 1 Zákona je predávajúci (Spoločnosť) povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:
 1. a) dostupný v sídle spoločnosti,
  b) umiestnený v prevádzke spoločnosti,
  c) môže byť umiestnený na internetovej stránke spoločnosti.
 1. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou - predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi Spoločnosťou – zhotoviteľom a objednávateľom pristupuje kupujúci/objednávateľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
 2. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany Spoločnosti pre kupujúcich/objednávateľov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.
 4. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa na vybavovanie reklamácií použijú v rozsahu neodporujúcom osobitným právnym predpisom, odkaz na ktoré je uvedený v Zákone.

 

 1. Zodpovednosť za vady:
 1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Spoločnosť nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Spoločnosť za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.
 2. Pri použitých veciach Spoločnosť nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci použité, zodpovedá Spoločnosť za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Spoločnosť v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.
 4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
  1. vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov;
  2. vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
 • vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti, násilným poškodením tovaru, nedodržaním zásad používania tovaru;
 1. vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom;
 2. vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
 3. vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.
 1. Špecifická zodpovednosť Spoločnosti vyplývajúca z charakteru poskytovaných služieb:
 1. Pri objednávkach na tlač dokumentu (obzvlášť pri záverečných prácach študentov, brožúr, katalógov a iných rozsiahlejších dokumentov) je kupujúci/objednávateľ povinný predložiť dokument na vytlačenie vo formáte pdf., jpg., tiff., prípadne inom formáte neumožňujúcom zasahovanie do obsahu dokumentu. V prípade nedodržania uvedeného, Spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vo vytlačenom dokumente spôsobené odlišnými verziami softvéru v hardverovom zariadení kupujúceho/objednávateľa a Spoločnosti, v dôsledku čoho môže dôjsť k posunom v riadkoch, nečitateľnosti niektorých častí textu a pod. Spoločnosť za takéto vady zodpovedá iba v prípade, ak boli spôsobené zamestnancom Spoločnosti.
 2. Pri objednávkach na farebnú tlač dokumentu berie kupujúci/objednávateľ na vedomie, že za stranu vytlačenú farebne sa považuje každá strana, na ktorej sa nachádza akýkoľvek farebný prvok bez ohľadu na jeho veľkosť (napr. aj jediné písmeno). Kupujúci/objednávateľ sa zaväzuje aj za takéto strany uhradiť Spoločnosti sumu za farebnú stranu podľa aktuálneho cenníka.
 3. Pri službách poskytovaných na základe grafického návrhu predloženého kupujúcim/objednávateľom (najmä výroba pečiatok, vizitiek, oznámení, obalov záverečných prác a pod.), Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek chyby v grafickom návrhu, bez ohľadu na to, či sú zjavné. Za chyby grafického návrhu zodpovedá v plnom rozsahu kupujúci/objednávateľ. V týchto prípadoch Spoločnosť zodpovedá len za chyby spracovania návrhu (vzťahujúce sa na kvalitu materiálu, kvalitu prevedenia a pod.)
 4. Za grafický návrh poskytnutý kupujúcim/objednávateľom sa považuje aj taký návrh, ktorý je vytvorený zamestnancami Spoločnosti alebo jej obchodnými partnermi, a ktorý kupujúci/objednávateľ schváli a udelí Spoločnosti súhlas na vytvorenie konečného výstupu. Spoločnosť v tomto prípade zodpovedá rovnako ako podľa bodu 8.3. Spoločnosť tiež zodpovedá za vady v prípade, ak jej pochybením došlo k zmene grafického návrhu po jeho odsúhlasení kupujúcim/objednávateľom a na základe takto zmeneného návrhu bol vytvorený konečný výstup.
 5. Pri službách poskytovaných na základe grafického návrhu kupujúcim/objednávateľom (najmä výroba oznámení, vizitiek brožúr), s ohľadom na technologické rozdiely medzi technológiou tlače a spôsobom zobrazovania farieb väčšinou monitorov (farebný priestor CMYK) Spoločnosť nezodpovedá za farebné rozdielnosti medzi výtlačkom a grafickým návrhom, preto tento rozdiel nemôže byť dôvodom reklamácie  

 

 1. Uplatnenie zodpovednosti za vady:
 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle Spoločnosti alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle zákona však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni Spoločnosti, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Reklamácie sú oprávnení vybavovať konatelia Spoločnosti, vedúci jednotlivých prevádzok Spoločnosti alebo nimi preverení zamestnanci Spoločnosti.
 2. Reklamáciu je taktiež možné uplatniť aj prostredníctvom e-mailu odoslaným na e-mailovú adresu spoločnosti: onlinetlac@onlinetlac.com.
 3. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru (blok z RP, faktúra).
 4. Spoločnosť pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu/objednávateľovi potvrdenie. Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci/objednávateľ právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
 6. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 7. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci/objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 1.   Spôsob vybavenia reklamácie:
 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2020 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.
 2. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci/objednávateľ ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:                    

D one PRINT, s.r.o.

Doležalova 3, Bratislava 821 04

IČO: 53 220 269

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:

               

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany

Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovnú poverenú osobu:

               

Michal Porubský
e-mail: michal@onlinetlac.com
tel. č.: 0948 764 822
(ďalej len „Poverená osoba“)
                

               

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom, poštou, telefonicky, alebo aj osobne.                

                  

 1. Účel                        

                           

 1. Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom a potenciálnym zákazníkom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).                            
 2. Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať                            
 3. Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá mu poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.

             

 1. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa                        

                           

 1. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

Účel                                        

Právny základ                                        

Kategórie osobných údajov                                        

splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva                                        

osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)                                        

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);                                             
informácie o dodávaných tovaroch;                                        

 splnenie zákonnej povinnosti na úseku registratúry                                        

 osobitné zákony (najmä zákon o archívoch a registratúrach)                                        

meno a adresa prijímateľa a odosielateľa pošty                                        

splnenie zmluvnej povinnosti (doručenie tovaru zákazníkovi)                                        

zmluva medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou                                        

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa  bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);                                             
informácie o dodávaných tovaroch a službách;                                             
podklady zaslané od zákazníka;                                             
adresa pre doručenie;                                             
emailová adresa;                                             
telefonický kontakt                                        

marketing (zasielanie informácií o tovaroch Prevádzkovateľa existujúcim alebo minulým zákazníkom vo forme newslettrov)                                        

  oprávnený záujem                                        

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania);                                             
informácie o dodávaných tovaroch;                                             
emailová adresa                                        

                 

                           

 1. V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnych osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.                            
 2. Prevádzkovateľ v rámci svojej webovej stránky www.onlinetlac.com spracúva osobné údaje aj prostredníctvom cookies. Bližšie informácie sú uvedené v článku 6.                            
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov                        

                           

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám  príjemcov:

                                  - poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo;
                                  - poskytovatelia doručovacích služieb;
                                  - poskytovateľ služieb webhostingu;
                                  - poskytovateľ marketingových služieb;
                                  - poskytovatelia platobných služieb;
                                  - tretie strany poskytujúce svoje cookies za účelom remarketingu a analytiky;
                                  - daňový úrad;
                                  - súd, exekútor;
                                  - advokát;
                                  - iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.                            

                           

 1. V prípade, ak má dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môže sa so svojou žiadosťou  obrátiť na Poverenú osobu.                            

        '   

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny                        

                           

 1. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať tretej krajiny (mimo Európskej únie).                            

                        

 1. Doba uchovávania osobných údajov                        

                           

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.                            
 2. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby.                            
 3. Osobné údaje na marketingové účely sa spracúvajú po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.                            
 4. Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe na jej žiadosť prostredníctvom Poverenej osoby informácie o dobe, počas ktorej uchováva jej osobné údaje.

 

 1. Informácie ohľadom cookies          

              

 1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí opätovne uvádzať.                                          
 2. Webová lokalita www.onlinetlac.com využíva nasledovné druhy cookies za nasledovným účelom:

Označenie cookie                                        

Druh cookie                                        

 Účel cookie                                        

Zhromažďované údaje                                        

 Doba uchovávania                                        

facebook pixel code                                        

 reklamný                                        

sledovanie konverzií z Facebook reklamy                                        

 

 

google analytics                                        

analytický                                        

získavanie štatistických údajov o užívateľoch webu Prevádzkovateľa                                        

 

 

                                       

nevyhnutný                                        

prihlásenie a odhlásenie zákazníka                                        

 

 

                                       

nevyhnutný                                        

nákupný košík                                        

 

 

                           

 1.                          
  1. Cookies, ktoré sú označené ako nevyhnutné, je potrebné ukladať na počítači, mobilnom telefóne alebo inom koncovom zariadení Dotknutej osoby za účelom poskytnutia príslušnej služby. Analytické a reklamné cookies sú ukladané na základe súhlasu Dotknutej osoby, ktorý môže byť vyjadrený aj nastavením Vášho webového prehliadača. Pokiaľ nechcete, aby  boli príslušné cookies na Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom koncovom zariadení ukladané, môžete ukladaniu súborov cookies zamedziť nastavením Vášho prehliadača.                                
  2. Uložené súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.  Dotknutá osoba môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači, mobilnom telefóne alebo inom koncovom zariadení. Postup pre vymazanie cookies je závislý na prehliadači, ktorý používate. Nižšie uvádzame odkazy na postup od poskytovateľov najpoužívanejších internetových prehliadačov:                                 

   a) Google Chrome                                 
   b) Mozilla Firefox                                 
   c) Microsoft Edge                            

           

 1. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov                        

                           

 1. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.                                 
                                  
   [Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom práva na prístup môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]                            

                           

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.                            

                           

 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali ezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.                                 
                                  
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na výmaz môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]                            

                           

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.                                 
                                  
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môže  Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]                            

                           

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.                                 
                                  
   [Ďalšie podrobnosti, podmienky a výnimky vo vzťahu k uplatneniu práva namietať môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]                            

                           

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.                                 
                                  
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na prenosnosť môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]                            

                           

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.                                 
                                  
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na sťažnosť môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]                            

                           

 1. Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.                          

 

 1. Ďalšie informácie o osobných údajoch                        

                           

 1. Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.